algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden


Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 De voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en transacties.

1.2 Andere voorwaarden zijn niet van toepassing tenzij wij ons uitdrukkelijk schriftelijk met die toepasselijkheid akkoord hebben verklaard.

1.3 Bepalingen uit deze voorwaarden zijn niet van toepassing, indien mocht blijken dat deze in strijd zijn of komen met enige wettelijke bepalingen van huidig of toekomstig recht. Indien een bepaling op deze grond onder omstandigheden nietig zou zijn, geldt de voor ons gunstigste regeling en blijven alle overige bepalingen onverkort van kracht.


Artikel 2 Aanbiedingen, totstandkoming

2.1 Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Indien in de aanbieding een termijn is gesteld, strekt deze termijn er slechts toe de koper te binden. Wij kunnen ons aanbod nog binnen 2 dagen na ontvangst van de aanvaarding herroepen.

2.2 Behoudens de in het vorige lid gegeven herroepingsmogelijkheid komt een overeenkomst tot stand op het moment dat wij van de koper een tijdige, schriftelijke en volledig met het aanbod overeenstemmende aanvaarding hebben ontvangen.

2.3 Tevens komt een overeenkomst tot stand doordat wij de zaken leveren overeenkomstig de daarbij behorende afleveringsbon/factuur.

2.4 De inhoud van folders, drukwerk etc. bindt ons niet, tenzij in de overeenkomst daarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen.


Artikel 3 Prijzen

3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen gelden onze prijzen af magazijn ten tijde der levering en komen alle verschuldigde transportkosten, kosten van verzekering, omzetbelasting en andere belastingen en overige kosten ten laste van koper.

3.2 Wij hebben het recht redelijke kostenstijgingen door te berekenen. Wij zullen de koper schriftelijk van deze doorberekening op de hoogte stellen.


Artikel 4 Leverplaats en levertijd

4.1 Voor alle transacties en onder alle omstandigheden, ook bij franco levering, wordt ons kantoor als plaats van levering beschouwd. Als datum van levering geldt de datum van levering waarop de verzending plaatsvindt, behoudens afgehaalde zaken, waarvoor de datering van de afleveringsbon als zodanig geldt.

4.2 Het risico van de geleverde zaak is na levering steeds voor de koper.

4.3 Wij zijn gerechtigd een bestelling in zijn geheel, danwel achtereenvolgens in gedeelten uit te leveren en in laatstbedoeld geval elke deellevering afzonderlijk aan de koper te factureren en daarvan betaling te verlangen. Ingeval de koper met betaling van een deellevering in gebreke blijft, zijn wij gerechtigd de overeenkomst, voorzover deze nog niet door ons is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige ingebrekestelling van de koper, als geannuleerd te beschouwen, met behoud van ons recht op schadevergoeding.

4.4 Levertijden worden bij benadering vastgesteld. Bij niet tijdige levering moet de koper ons schriftelijk in gebreke stellen en ons daarbij een redelijke termijn gunnen om alsnog aan onze leveringsverplichting te voldoen, zonder dat de koper en/of derden enige aanspraak op schadevergoeding jegens ons kunnen laten gelden. Dit lid is niet van toepassing indien sprake is van een al dan niet blijvende ons niet toe te rekenen tekortkoming, zoals bedoeld in art. 10.

4.5 Wanneer de zaken na het verstrijken van de leveringstermijn door de koper niet zijn afgenomen, worden deze voor zijn rekening en risico opgeslagen.


Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud

5.1 Alle door ons geleverde zaken, ongeacht waar deze zich bevinden, blijven eigendom van ons totdat de koper de koopsom, eventueel verhoogd met rente en kosten en al onze overige vorderingen in verband met zijn tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst, heeft voldaan.

5.2 Wanneer de koper uit door ons geleverde zaken, waarop een eigendomsvoorbehoud een nieuwe zaak vormt, handelt hij bij die vorming in onze opdracht en gaat hij de zaak voor ons houden. Hij wordt pas eigenaar op het moment dat het eigendomsvoorbehoud komt te vervallen doordat al onze vorderingen zijn voldaan.

5.3 De koper heeft het recht om alle onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken op normale wijze door te verkopen of te verwerken binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf.

5.4 Wij zijn gerechtigd, zonder enige ingebrekestelling, onze zaken terug te nemen, indien op de vervaldag niet volledig is betaald en de koper machtigt ons, voorzoveel nodig, door middel van deze overeenkomst de ruimte waar deze zaken opgeslagen zijn, te betreden.

5.5 Programmatuur mag uitsluitend gebruikt worden volgens de voorwaarden van de van toepassing zijnde licentieovereenkomst.


Artikel 6 Zekerheid

Wij hebben te allen tijde het recht van de koper zekerheid te verlangen voor de nakoming van zijn verplichtingen. Indien de koper weigert of nalaat binnen de door ons gestelde termijn zekerheid te verstrekken, hebben wij het recht bij schriftelijke verklaring de overeenkomst te ontbinden. Voorzover wij reeds zaken aan de koper geleverd hadden, is deze verplicht die binnen 5 dagen na de verklaring aan ons terug te leveren. Voorts is hij verplicht alle schade, die wij door zijn weigering of nalaten lijden, aan ons te vergoeden.


Artikel 7 Betaling

7.1 Facturatie vindt plaats, tenzij hiervan door ons bij schriftelijke bevestiging nadrukkelijk wordt afgeweken, voor 50% bij het aangaan van een opdracht en voor 50% bij het opleveren van de opdracht, op basis van nacalculatie. Betaling dient, tenzij hiervan door ons bij schriftelijke bevestiging nadrukkelijk wordt afgeweken, plaats te vinden binnen 8 dagen na factuurdatum.

7.2 Betalingen moeten kosteloos zonder enige korting of verrekening gedaan worden, tenzij koper liquide vorderingen van hem op ons wenst te verrekenen krachtens een hem op grond van de wet daartoe toekomend recht en ons dat schriftelijk binnen 7 dagen na onze factuurdatum heeft medegedeeld.

7.3 Rechtsgeldige betalingen kunnen slechts plaatsvinden door overschrijving op onze bankrekening, danwel onder rembours, danwel in contanten per kas.

7.4 Betalingen strekken steeds eerst ter voldoening van verschuldigde kosten, daarna ter voldoening van rente en vervolgens ter voldoening van opeisbare facturen in de volgorde van hun ouderdom, ook al geeft de koper aan dat zijn betaling betrekking heeft op andere facturen en/of schulden.

7.5 Wanneer de koper niet tijdig betaalt, is hij in verzuim zonder dat ingebrekestelling nodig is en zijn wij gerechtigd aan de koper een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen, gelijk aan de wettelijke rente, evenwel met een minimum van 1% per maand indien de wettelijke rente lager is dan 1%, waarbij de rente over een gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand.

7.6 Wij zijn voorts gerechtigd naast de hoofdvordering en de rente van koper te vorderen 5% administratiekosten over het bedrag der vordering met een minimum van €25,-, alsmede alle buitengerechtelijke kosten die door de niet (tijdige) betaling zijn veroorzaakt. Buitengerechtelijke kosten zijn door de koper verschuldigd, in ieder geval wanneer wij ons voor de invordering van de hulp van een derde hebben verzekerd. Zij zullen worden berekend conform het Incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten. Uit het enkele feit dat wij ons verzekerd hebben van de hulp van derden, blijkt de grootte van en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

7.7 In geval van niet (tijdige) betaling, alsmede in een situatie van surséance van betaling, faillissement of liquidatie van de onderneming van de koper, rust op de koper de verplichting op eerste aanvraag de nog in bezit zijnde betaalde en onbetaalde zaken, door ons geleverd, aan ons ter beschikking te stellen. Het totale door koper verschuldigde bedrag, te vermeerderen met rente en de in dit artikel genoemde kosten wordt, indien zich een van de in dit artikel voorkomende gevallen voordoet, opeens opeisbaar, terwijl wij ontslagen worden van elke verplichting jegens de koper en laatstgenoemde schadeplichtig wordt jegens ons.


Artikel 8 Garantie

8.1 Wij staan na levering gedurende de fabrieksgarantie voor de deugdelijkheid van de door ons geleverde zaken en de daarvoor gebruikte materialen in, mits de zaken worden gebruikt op normale, zorgvuldige wijze overeenkomstig onze voorschriften en voor het doel waarvoor zij zijn vervaardigd.

8.2 Onze garantieverplichting beperkt zich tot productverbetering of vervanging en bestaat uit dezelfde garantie als voor de oorspronkelijke levering of inspanning en wel tot afloop van de oorspronkelijke geldende fabrieksgarantietermijn.


Artikel 9 Reclamaties of Klachten

9.1 Reclames met betrekking tot aantallen zichtbare en eenvoudig te constateren onzichtbare gebreken moeten binnen 3 werkdagen na levering van de zaak schriftelijk bij ons worden ingediend.

9.2 Reclames met betrekking tot niet eenvoudig te constateren onzichtbare gebreken moeten binnen 8 dagen na het ontdekken van het gebrek en in ieder geval binnen de fabrieksgarantietermijn schriftelijk worden ingediend. Fabrieksgarantietermijnen en procedures zijn op aanvraag beschikbaar.

9.3 De koper verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid, indien hij niet binnen de hierboven vermelde garantietermijn heeft gereclameerd en/of hij ons niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.

9.4 Bij door de koper bewezen gegronde reclame, kunnen wij naar onze keuze de artikelen of onderdelen daarvan, waarop de reclame betrekking heeft, repareren, vervangen of aan de koper vergoeden. Andere aanspraken, in het bijzonder op schadevergoedingen, zijn uitgesloten.

9.5 Zaken kunnen slechts aan ons retourgezonden worden, indien wij daarmee en met de wijze van verzending schriftelijk hebben ingestemd. De zaken dienen franco te worden verstuurd en blijven voor risico van de koper.

9.6 Reclames kunnen nimmer betalingsverplichtingen van de koper opschorten.

9.7 Klachten over facturen dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn ingediend.


Artikel 10 Niet toerekenbare tekortkoming

10.1 Indien wij door een ons niet toe te rekenen blijvende tekortkoming niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen, hebben wij het recht binnen redelijke termijn bij schriftelijke verklaring de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat wij tot enige schadevergoeding- en ook vergoeding van eventueel genoten voordeel- jegens de koper zijn gehouden.

10.2 Onder niet toe te rekenen tekortkoming in lid 1 wordt onder andere verstaan: bedrijfsstoring, gebrek aan grond- en hulpstoffen, brand, werkstaking, uitsluitingen, sabotage, onlusten, mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, staat van oorlog, staat van beleg, verkeersstremmingen, overstroming, ijsgang en ander oponthoud van vervoermiddel, maatregelen van overheidswege, zonder dat wij verplicht zijn de invloed daarvan op de verhindering of de vertraging aan te tonen. Deze niet toerekenbare tekortkoming geldt ook voor het geval wij het verkochte bij derden bestellen en deze om welke reden dan ook met de levering in gebreke blijft.

10.3 Ingeval van niet toerekenbare tekortkoming zijn wij gerechtigd de uitvoering voor ten hoogste 3 maanden op te schorten, zonder dat wij jegens de koper tot enige schade- of voordeelsvergoeding gehouden zijn.


Artikel 11 Ontbinding

In alle gevallen waarin wij met een schriftelijke verklaring een overeenkomst met de koper ontbinden, is hij verplicht ons alle schade, kosten en winstderving te vergoeden en reeds door ons geleverde zaken aan ons te retourneren. De zaken blijven voor risico van de koper totdat wij die hebben ontvangen en goedgekeurd. De verplichting tot vergoeding van schade en winstderving geldt niet, indien wij de overeenkomst op grond van het bepaalde in art. 10 wegens blijvende ons niet toe te rekenen tekortkoming hebben ontbonden.


Artikel 12 Geschillen

Alle geschillen worden berecht door de absoluut bevoegde Rechter van onze plaats van vestiging, tenzij krachtens het bepaalde in art. 100 RV een andere Kantonrechter bevoegd is.


Artikel 13 Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing.


Artikel 14 Wijziging

Wij zijn gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde versie treedt in werking op de bij het wijzigingsbesluit aangegeven datum. De ons op het moment van wijziging bekende kopers zullen wij schriftelijk van de wijziging in kennis stellen.


Artikel 15 Inwerkingtreding en deponering

Deze Algemene Voorwaarden worden van kracht met ingang van 1 januari 2005.

Haarlem, januari 2005